ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.แหบมบัว


ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เป็นหน่วยบริหารราชการซึ่งจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่และอาณาเขตและความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลแหลมบัว มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 8 กิโลเมตร

ลักษณะสังคม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (บ้านท้องไทร) หมู่ที่ 3

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (บ้านโคกเขมา) หมู่ที่ 6

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (บ้านห้วยกรด) หมู่ที่ 7
ลักษณะเศรษฐกิจ

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด,ตู้หยอดเหรียญ) 23 แห่ง

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง สามารถติดต่อได้โดยรถประจำทางสายลำพญาผ่านวัดทุ่งน้อยไปโคกเขมาเข้าอำเภอเมืองนครปฐม การสัญจรผ่านโดยทางรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ มีทั้งถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต

คู่มือเจ้าหน้าที่article
แผนผังผู้บริหาร
จริยธรรม
ตรวจสอบภายใน
ITA 67article
วิสัยทัศน์
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
lpa
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หน้า 1/1
1
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights