ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวประกาศ ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
หน้า 1/46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights