ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-8 ตำบลแหลมบัว ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมบัว

บริการฉีดพ่นยุงลายโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลแหลมบัว ระหว่างพฤษภาคม - มิถุนายน 2567

การดำเนินการเกี่ยวกับ ขยะเปียก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ต้อนรับคณะดูงานจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้องไทร อสม. ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่หมู่ที่ 1-2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแแหลมบัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
หน้า 1/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights