ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

1เพิ่มเติม ฉ2-2565.pdf

2เพิ่มเติม ฉ3-2565.pdf

3แก้ไข ครั้งที่ 1-2565.pdf

4เปลี่ยนแปลง ฉ4-2566.pdf

5เปลี่ยนแปลง ฉ5-2566.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2566 - 2570)_compressed-บีบอัด.pdf

แผนพัฒนาสามปี (2557-2559).pdf

แผนพัฒนาสามปี (2559-2561).pdf

แผนพัฒนาสามปี (2560-2562).pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564).pdf

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3).pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ปี 2562.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565).pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ_ศ_2563.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ_ศ_2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ_ศ_2563.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ_ศ_2563.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ_ศ_2563.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่4).pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4).pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) พ_ศ_2564.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ_ศ_2564.pdf

105395.jpg (ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_ 2566 -2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 12566.pdfองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights