ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.แหลมบัว
 
 
 
 
 

 
ผลงานองค์หารบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

โครงการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์
โครงการถนนหินคุก หมู่ที่ 3 สายคันคลองท้องไทรบ้านนายธวัช
โครงการถนนหินคุก หมู่ที่ 2 สายซอยเย็นออร์คิด
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดเสถียร-ทุ่งน้อย
โครงการซ่อมแซมหอถัง ประปาภายใน อบต.แหลมบัว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บริเวณสถานีอนามัยเก่า
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บริเวณซอยนางพิมพ์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 1 บริเวณซอยศาลาแดง
โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณซอยลงนา นายเสงี่ยม
โครงสร้างเสริม ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บริเวณซอยวันชัย สุขดี
โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993