ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
            การคมนาคม
                        การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง สามารถติดต่อได้โดยรถประจำทางสายลำพญาผ่านวัดทุ่งน้อยไปโคกเขมาเข้าอำเภอเมืองนครปฐม การสัญจรผ่านโดยทางรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ มีทั้งถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต
                        เส้นทางคมนาคมภายในตำบล     
                            1.  ถนนลาดยาง                       23         สาย
    2. ถนนลูกรัง/หินคลุก                19         สาย
    3. ถนนคอนกรีต                       9          สาย
 
 
 
            การโทรคมนาคม
                            - โทรศัพท์สาธารณะ           6     ตู้                    
                          - โทรศัพท์บ้าน มีประมาณร้อยละ   50 %
            การไฟฟ้า
                            มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
            แหล่งน้ำธรรมชาติ
                            ลำคลองธรรมชาติ ดังนี้
   หมู่ที่ 1 ได้แก่             1. คลองท้องไทร- ไผ่นกแขวก
                                                            2. คลองทุ่งแหลมบัว
                                                            3. คลองขวาง
                                                            4. คลองผักบุ้ง
                                                            5. คลองทุ่งน้อย – สัมปทวน
                           หมู่ที่ 2 ได้แก่              1. คลองท้องไทร
                                                            2. คลองทุ่งแหลมบัว
                                                            3. คลองทุ่งน้อย  – สัมปทวน
                                                            4. คลองคอกช้าง – ท้องไทร
                           หมู่ที่ 3 ได้แก่              1. คลองท้องไทร
                                                            2. คลองท้องไทร  – ศรีษะทอง
                                                            3. คลองลาดสะแก - ท้องไทร
                           หมู่ที่ 4 ได้แก่ 1. คลองบางพระ
                                                            2. คลองลาดสะแก
                                                            3. คลองชลประทาน
                                                            4. คลองเลียบบ่อทราย
                            หมู่ที่ 5 ได้แก่ 1. คลองบางพระ
                                                            2. คลองทุ่งโคกเขมา
                                                            3. คลองเลียบถนนโคกเขมา – ลำท่าโพธิ์
                            หมู่ที่ 6 ได้แก่ 1. คลองท่าเรือ - บางพระ
                                                            2. คลองชลประทาน
                                                            3. คลองทุ่งโคกเขมา – บางพระ
                                                            4. คลองตาปลั่ง
                                                            5. คลองบ้านนายเป็ด
                                                            6. คลองบ้านผญ.หว
                             หมู่ที่ 7 ได้แก่    1. คลองรางงูเหลือม
                                                            2. คลองชลประทาน
                                                            3. คลองห้วยกรด
                                                            4. คลองดาบเสวก
                                                            5. คลอง ผญ.เสงี่ยม
                                                            6. คลองครูปทุม
                                                            7. คลองบ้านนายสมคิด
                                                            8. คลองบ้านยายเอ็ง
                            หมู่ที่ 8 ได้แก่ 1. คลองบางพระ
                                                            2. คลองทุ่งน้อย - สัมปทวน
                                                            3. คลองชลประทาน
                                                            4. คลองฟาร์ม วัวปิ่นเพชร
                                                            5. คลองยายฟ้อน
                                                            6. คลองบ้านครูอำพล
            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                            หอถังประปา จำนวน   35    แห่ง    ได้แก่
                                    . หมู่ที่ 1             จำนวน 4   แห่ง
                                    . หมู่ที่ 2             จำนวน 4   แห่ง
                                    . หมู่ที่ 3             จำนวน 5   แห่ง
                                    . หมู่ที่ 4             จำนวน 2  แห่ง
                                    . หมู่ที่ 5             จำนวน 4  แห่ง
                                    . หมู่ที่ 6             จำนวน 6   แห่ง
                                    . หมู่ที่ 7             จำนวน 4   แห่ง
                                    . หมู่ที่ 8             จำนวน 6   แห่ง
 ข้อมูลอื่น ๆ
            สภาพน้ำเสีย
                        - คลองท้องไทร – สามควายเผือก น้ำเน่าเสียจากการระบายน้ำจากเขตอำเภอเมืองนครปฐม
                        - จากเกษตรกร (การเลี้ยงสุกร)
            สภาพกลิ่น
                        กลิ่นเหม็นจากบ่อน้ำทิ้ง (ส่าเหล้า) กลิ่นเหม็นจากฟาร์มไก่
สภาพขยะ
                        ตำบลแหลมบัว ราษฎรส่วนใหญ่จะทำการกำจัดขยะโดยการทิ้งลงถังขยะที่ทาง อบต.ให้บริการตั้งเป็นจุดตามบ้านและเก็บไปทิ้งยังที่ทิ้งขยะ
            กลุ่มกิจกรรมทางสังคม
                        ตำบลแหลมบัวได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้น ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวดังนี้คือ
1. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแหลมบัว                      จำนวน 1 กลุ่ม
2. กลุ่มสภาเด็ก                                                    จำนวน 1 กลุ่ม
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                                จำนวน 2 กลุ่ม (หมู่ที่ 1 , 2)
4. กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ทำกรงนก                         จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 8)
5. กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากัดจีน ปลาสี                          จำนวน 3 กลุ่ม (หมู่ที่ 1,2,3)
6. กลุ่มส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน                    จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 8)
7. กลุ่มส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ                    จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 6)
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว                          จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 1)
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธูปหอม                                       จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 7)
10. กลุ่มอาชีพสตรีทำพวงหรีดจัดดอกไม้งานศพ          จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 8)
11. กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ                                            จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 2,6)
12. กลุ่มผลิตดอกไม้ใยบัว                                      จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่8)
13. กลุ่มผู้สูงอายุ                                                 จำนวน 1 กลุ่ม 
14.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน(กล้วยหอม)                           จำนวน 1 กลุ่ม               
ศักยภาพในตำบล
            ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
                        (1) จำนวนบุคลากร
                                    จำนวนเจ้าหน้าที่ใน อบต.                31  คน
                                    สำนักงานปลัด อบต.                      18  คน
                                    ส่วนการคลัง                                  4  คน
                                    ส่วนโยธา                                     9  คน               
                        (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
                                    ประถมศึกษา                                  4   คน
                                    มัธยมศึกษา                                   6   คน
                                    ปวช/ปวส                                       4   คน
                                    ปริญญาตรี                                   14   คน
                                    ปริญญาโท                                     3  คน
                        (3) สมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
                                    จำนวน 16 คน

 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.แหบมบัว

ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะสังคม
ลักษณะเศรษฐกิจ
ข้อบัญญัติ/ข้อกฎหมาย
lpa 2567
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
คู่มือเจ้าหน้าที่
แผนผังผู้บริหาร
จริยธรรม
ตรวจสอบภายใน
ITA 67
วิสัยทัศน์
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
lpa
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights