ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ลักษณะที่ตั้ง
 
            ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
                        องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เป็นหน่วยบริหารราชการซึ่งจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่และอาณาเขตและความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลแหลมบัว มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 8 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้คือ
 
                        ทิศเหนือ         ติดต่อตำบลศรีมหาโพธิ์                                 อำเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม
                                             ติดต่อตำบลดอนรวก          ตำบลบ้านหลวง      อำเภอดอนตูม          จังหวัดนครปฐม
                        ทิศใต้             ติดต่อตำบลศรีษะทอง        ตำบลวัดแค           อำเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม
                        ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลศรีมหาโพธิ์        ตำบลสัมปทวน      อำเภอนครชัยศรี       จังหวัดนครปฐม
                        ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลสามควายเผือก   ตำบลทุ่งน้อย        อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
                                             ติดต่อตำบลดอนรวก                                    อำเภอดอนตูม        จังหวัดนครปฐม   
            เนื้อที่
                        องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว มีเนื้อที่ประมาณ 13.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   8,183 ไร่          
           
 ลักษณะภูมิประเทศ
                        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ   อากาศร้อนชื้น มีลำคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่านส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์       
            จำนวนหมู่บ้าน 
                        มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่
                        - หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแหลมบัว
                        - หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแหลมบัว
                        - หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร
                        - หมู่ที่ 4 บ้านลาดสะแก
                        - หมู่ที่ 5 บ้านโคกเขมา
                        - หมู่ที่ 6 บ้านคอกช้าง
                        - หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรด
                        - หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งน้อย
ประชากร
                        ประชากรทั้งสิ้น    7,200    คน               แยกเป็นชาย        3,457       คน
                                                                                แยกเป็นหญิง       3,743       คน
                                                                                จำนวนครัวเรือน    2,195       ครัวเรือน
            ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้  
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
จำนวนครัวเรือน
ชื่อผู้นำชุมชน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านทุ่งแหลมบัว
344
381 725 218
นายธนัชกฤต   ปิ่นตบแต่ง
2
บ้านทุ่งแหลมบัว
437
498
935
304
นายสินชัย   ชิวปรีชา
3
บ้านท้องไทร
310
382
692
239
นายสมบัติ   สะสมทรัพย์
4
บ้านลาดสะแก
256
285
541
203
นายธวัชชัย  เนียมพูนทอง
5
บ้านโคกเขมา
399
420
819
219
นายแสวง     อยู่ญาติมาก
6
บ้านคอกช้าง
611
644
1,255
353
นายสหโชติ  นาคจินวงศ์
7
บ้านห้วยกรด
450
471
921
278
นายภานุ    ดอกไม้ศรีจันทร์
8
บ้านทุ่งน้อย
650
662
1,312
381
นายณัฐพสิษฐ์ ห้วยกรดวัฒนา
รวม
3,457
3,743
7,200
2,195
 
                        ข้อมูล : สำนักทะเบียนอำเภอนครชัยศรี   (ณ วันที่   16  มีนาคม 2563)

 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.แหบมบัว

ลักษณะสังคม
ลักษณะเศรษฐกิจ
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
lpa ด้าน 5
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (156249)

ใน Webpage ควรแสดงที่ตั้งของอ.บ.ต.ด้วย (1) แผนที่ และหรือ(2)ตำแหน่ง G.P.S.  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.บุญมี อย่างธารา วันที่ตอบ 2014-04-01 07:08:22 IP : 171.7.106.169[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights