ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กองช่างอบต.แหลมบัว

 

     
  นายปัณณธร  ขาวทอง  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

 

 

 
     
 -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- 
วิศวกรโยธา นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า
     
   
     
นายปรเมศวร์  เย็นอก   นางสาววรรณวิมล มีหงษ์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
 
นายวิรัตน์ มีแสงพันธ์     นายพนม  เอี่ยมจันทร์พวง
พนักงานผลิตน้ำประปา   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
     
      
 นายจักรภพ กังลมัย    นายจรัญ  อุดมสุข
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ    คนงาน 
     

 

  

 

 

   
นายประพันธ์  ลีนับถือ    
คนงาน    
     
     
     
     
     

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article
กองคลัง อบต.แหลมบัว article
ผัง หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights