ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กองช่างอบต.แหลมบัว

 

   
  นายสัญชัย  แช่มชูงาม  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

 096-7700095

 

 
   
  ว่าง  
  นายช่างโยธา  
     
   
     
นายปรเมศวร์  เย็นอก   นางสาววรรณวิมล มีหงษ์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
นายกรกช  โพธิ์ศรีดา   นายนราแก้ว สายรวมญาติ
พนักงานขับรถยนต์   คนงานประจำรถขยะ
     
 
นายวันชัย  สมตน       นายวิรัตน์ มีแสงพันธ์
คนงานประจำรถขยะ   พนักงานผลิตน้ำประปา
     
     
นายพนม  เอี่ยมจันทร์พวง    นายจักรภพ กังลมัย 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
     
     
ว่าง   นางอุส่าห์ นาคเนื้อนิ่ม    
คนงาน   คนงาน 
     
     
     
     
     

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article
กองคลัง อบต.แหลมบัว article
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights