ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article

 

     
   นางนิตยา  สุนทรศารทูล  
  ปลัดอบต.แหลมบัว  
   081-9414494  
     
   นายทินกร   เงินอ่อน  
  รองปลัด อบต.แหลมบัว  
   081-7638764  
     
  นางสาวกรรณิการ์ ทูนยอดพัน   
  หัวหน้าสำนักปลัด   
   085-2312004  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  
     
     
     
     
     
-ว่าง-   นางสาวณิชาวัลย์  ธนาธันยศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

   
     
นางสาวสิริวิมล  ใจตรง   นางสาวคีริญญ์  ศุภผล 
 นิติกร   เจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
   
นางสาวสุนีย์ แคล้วโรคา   -ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์
     
     
นางสาวปาณิสรา บู่สามสาย      
 ภารโรง     
     
     
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
   
  นายอำนาจ มีแสงพันธ์   
 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
     
     
 

 

 
     
     
    นายวินัย กำภูพงษ์  
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
     
     
 

  

 
   นายคมกริช  เข็มทอง  
   พนักงานดับเพลิง  
 

 

 

  

 
   นายสหกิตติ์  ชมภูพงษ์  
    พนักงานดับเพลิง  
 

  

 

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

 

 

 

 

 

   
 

   (นายกรกช   โพธิ์ศรีดา)   
   พนักงานขับรถยนต์  
 

 

 
 
 

 

 
 
     

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

 

 นายวันชัย  สมตน  

คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 งานสาธารณสุข

 
 

 

 

 

 

 
  -ว่าง-  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
     
      
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

กองคลัง อบต.แหลมบัว article
กองช่างอบต.แหลมบัว
ผัง หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights