ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article

 

     
   นางนิตยา  สุนทรศารทูล  
  ปลัดอบต.แหลมบัว  
     
     
   นายทินกร   เงินอ่อน  
  รองปลัด อบต.แหลมบัว  
     
     
  นางสาวกรรณิการ์ ทูนยอดพัน   
  หัวหน้าสำนักปลัด   
     
   
  นางสาวชูน  การพูล  
  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  
     
     
     
     
   
นายประดิษฐ์  บุญวงษ์   นายวรพันธุ์   เฉลยวาเรศ
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

   
     
นางสาวรัตนา  ดอนเพ็งไพร    นางสาวศิรดา  ศุภผล 
 นิติกร   เจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
 
นางสาวสุนีย์ แคล้วโรคา   นายสุชาติ  ปิ่นเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์
     
     
นางสาวปาณิสรา บู่สามสาย      
 ภารโรง     
     
     
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
   
  นายอำนาจ มีแสงพันธ์   
 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
     
     
   
  นายสุทธนา  นาคโหมด  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  
     
    นายวินัย กำภูพงษ์  
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
     
     
 

  

  

 
  นายบุรินทร์ พุ่มพวง   
   พนักงานดับเพลิง  
     
     
     
 

  

 
   นายคมกริช  เข็มทอง  
   พนักงานดับเพลิง  

 

 

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

กองคลัง อบต.แหลมบัว article
กองช่างอบต.แหลมบัว
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights