ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548

ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ_ศ_2548.pdf

 
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ข้อบัญญัติ อบต.

พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัข พ.ศ. 2535
ข้อบัญญัติตลาด 2548
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights