ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมบัว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ (กองสวัสฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายเรียบคลองท้องไทร-สัมปทวน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (One stop service : OSS)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเชิญเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 2565
ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ขอความร่วมมือดาวน์โหลด และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiID
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566
รับสมัคร เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประชาสัมพันธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทรายและไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียกในครัวเรือน
ขอเขิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น 2565 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
หลักเกณฑ์การประกวดประทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน 2565
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน สังกัดกองช่าง)
ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน สังกัดกองช่าง)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการตัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโคกเขมา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเลียบคลองชลประทาน จากแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านลำท่าโพธิ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ
การทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ประกาศงบการเงินหลังจากทำการตรวจสอบจาก สตง 1.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ส่วนที่ 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ส่วนที่ 1
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 3
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 1
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ อบต.แหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการตัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง, คนงาน) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตามพระรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยที่หนึ่งของปีถัดไปและการกำหนดจำนวนวันในสมับประชุม
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แปลงที่ดินลำดับที่ 1-100 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights