ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

เปิดประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมบัว

ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน สังกัดกองช่าง)
ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน สังกัดกองช่าง)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการตัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโคกเขมา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเลียบคลองชลประทาน จากแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านลำท่าโพธิ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ
การทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ประกาศงบการเงินหลังจากทำการตรวจสอบจาก สตง 1.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ส่วนที่ 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ส่วนที่ 1
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 3
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 1
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ อบต.แหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการตัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง, คนงาน) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตามพระรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยที่หนึ่งของปีถัดไปและการกำหนดจำนวนวันในสมับประชุม
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แปลงที่ดินลำดับที่ 1-100 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ประกาศ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตามพระรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะไตรมาสที่ 1-2
รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ช่วงไตรมาสที่ 1-2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 53/2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ
ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ประจำปี 2564)
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 49/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
ประกาศ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์
ประกาศ เรื่อง เลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์ที่กำหนดใหม่
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจน
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอนครชัยศรี เรื่อง งดให้บริการบางประเภทชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 6/2564
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 5/2564
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2564
ประกาศ งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 3/2564
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2564
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 1/2564
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 100/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 99/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 98/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 97/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 94/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 93/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 92/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 91/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 90/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 89/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 88/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 87/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 86/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 85/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 84/2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 83/2563
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563
อัตราภาษีป้าย (ใหม่)
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, คนงาน) ตั้งแต่วันที่ 9- 21 ธันวาคม 2563
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563
ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติประชาคมในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นเทศบาลตำบลแหลมบัว ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563
หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แจ้งการเข้าตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.แหลมบัว
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรม 5ส.
โครงการกิจกรรม (5 ส.) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษารอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ ผลการประเมิน โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประกาศ ผลการประเมิน โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กับสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล"
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว แบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศงบการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 article
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข article
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน article
คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว article
ประกาศ ผลการประเมิน โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)
สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมเพื่อวางแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปี 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่่วนตำบลแหลมบัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนและคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อบต.แหลมบัว
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ฉบับแก้ไข)
ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล
ประกาศ ผลการประเมิน โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวอมรรัตน์ ยั่งยืน และ นางสาวสุภัฏฏรา ศรศรี)
ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ว่าที่ร้อยโท รัฐพล ชาวสี)
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
ตู้ปันสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.แหลมบัว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ ผลการประเมิน โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2563
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบแหลมบัว
คำสังจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครปฐม
ประกาศ งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ ขยายเวลาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศ การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
ประกาศ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือด้อยโอกาส **** ฟรี*****
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (พนักงานจดมาตรวัดน้ำ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.แหลมบัว
ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากแยกวัดท้องไทร บริเวณบ้านนายโสภณ ถึงคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวรสี่แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling บริเวณสายกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประกาศ เรื่อง เลขรหัสพัสดุที่กำหนดใหม่
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบาดาลบริเวณที่ดินนางชะลอ เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 1
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบาดาลบริเวณกลางหมู่บ้าน (ต้นไม้ใหญ่) หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายพิเชษฐ์ สุวรรณะ (ฟาร์มวัว) หมู่ที่ 5
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2561
เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 article
เรื่องการแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีปี 2561 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 4,6,8
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณวัดทุ่งน้อย ม.8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนายปลั่ง ม.5 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนายบุญช่วย มีแสงพันธ์ ม.6
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนางละเอียด ตรีกุมมารักษ์ ม.5)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณซอยน้ำดื่ม บี.ดี. ม.7
ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้
ประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษีประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แหลมบัว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.แหลมบัว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริมนม
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดสะแก)
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (ผู้ดูแลเด็ก)
ประกาศ การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แหลมบัว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุุงระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ภายใน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในที่ทำการ อบต.แหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 2-3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 7
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลนคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 เฃื่อมต่อหมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ภายในตำบลแหลมบัว หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเดินสายพร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์น หมู่ที่ 1-8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวรวม 950 เมตร หมู่ที่ 6(ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในตำบลแหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนขยายเขตประปา p.e และ p.v.c ขนาดเส้นผ่านสุนย์กลาง 1 นิ้ว - 3 นิ้ว หมู่ที่ 1,2,5,7
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 4 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาคม หมู่ที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาติดตั้งประตูรั้วสแตนเลสทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 11 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานและรั้วที่ทำการ อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 article
ประกาศใช้คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.แหลมบัว
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแหลมบัว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก article
งบการเงิน ปีงบประมาณ 2560
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 2
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559article
งบการเงินปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2560
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธงชาติอาเซียน
เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights