ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน      

 

                   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  แหลมบัว นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ได้แถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ความสำคัญกับการการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ           ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหารและบุคลากร          ในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวทุกระดับ และตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการท้องถิ่น รักษาประโยชน์ทางราชการ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นต่อไป