ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว)

 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เป็นประธานกรรมการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมหมู่บ้านที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการในพื้นที่ เป็นกรรมการ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยประชุมเพื่อรับทราบ และให้ความคิดเห็นทีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตำบลแหลมบัว ต่อไป