ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
สมาชิกสภา

 

   
     
     
  นางสมพงษ์  โพธิ์ทองนาค   
  ประธานสภาฯ  
   0867976579  
     
  นายกฤตกานต์  ตันเจริญ    
  รองประธานสภาฯ   
  0649108849   
     
 นายกฤตกานต์  ตันเจริญ   นายสุพจน์  นาคเนื้อนิ่ม 
สมาชิกอบต.หมู่ 1   สมาชิกอบต.หมู่ 2
 0649108849    0895502822 
   
 นายล้วน  อยู่ในธรรม     นางอรภา  สามาเกษร  
สมาชิกอบต.หมู่ 3   สมาชิกอบต.หมู่ 4
0848026470    0822432655 
 
นายพยัพย์  มีทรัพย์มั่น     นายประทีป  ชื่นชมน้อย  

สมาชิกอบต.หมู่ 5

0628844265

 

สมาชิกอบต.หมู่ 6

0968591011

   
 นางสมพงษ์  โพธิ์ทองนาค    นายผัด  ศิริพิน  สมาชิกสภา 

สมาชิกอบต.หมู่ 7 

0867976579

 

สมาชิกอบต.หมู่ 8

0983567817

 
ฝ่ายบริหาร

ผังผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights