ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564.pdf

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส/6 เดือน/รายปี

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมิน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 66
รายงานการดำเนินการตามมาตรการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66
รายงานการการเงินและรายงานผลการตรวจสอบสตง 2566
ประกาศงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศรางานแสดงผลการดำเนิการรายไตรมาส
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษา ถึง เดือน มิถุนายน 2566
รายงานเงินสะสม
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.64)
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.63)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ช่วงไตรมาสที่ 1-2
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2562.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่3 เดือนเดือนเมษายน- มิถุนายน 2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 articleองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights