ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.) วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอนกประสงค์ อบต.แหลมบัว

  

 

  

  

 
กิจกรรม อบต.แหลมบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่ายสาธารณสุข ตำรวจชุมชน ดำเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
อบต.แหลมบัว บูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งน้อยฉีดพ่นน้ำยากำจัดเห็บหมัด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับครูและนักเรียนที่โดนหมัดกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. และสมาชิก อบต. ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดนัดวัดทุ่งน้อยและตลาดนัดคอกช้าง
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการควบคุมและป้องกันโควิด19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอนครชัยศรี และ รพ.สต. เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
อบต.แหลมบัว ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2564
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ วัดโคกเขมา
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดทุ่งน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นเทศบาลตำบลแหลมบัว) ในระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563
อำเภอนครชัยศรี นำโดย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตั้งด่านแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายและการต่อเติมรถ ในตำบลแหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ของ อบต.แหลมบัว วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา และวัดทุ่งน้อย
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของข้าราชการ พนักงานจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสถานศึกษา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ อบจ.นครปฐม และ รพ.สต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และหมู่ที่ 7-8 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันที่ 21 มิถุนายน 2563
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563
การจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563
นายอำเภอนครชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม นายก อบต.แหลมบัว เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารฟรี ณ โรงทานวัดโคกเขมา วันที่ 30 เมษายน 2563
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันพฤหัสบดีที่ 27 กุภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
การแจกหน้ากากผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1-8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานตลาดนัดวัดทุ่งน้อย ลานตลาดนัดคอกช้าง วัดโคกเขมา วัดท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว รพ.สต.บ้านท้องไทร และบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณวัดโคกเขมา หมู่ที่ 5
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อยหมู่ที่ 8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 7
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณวัดท้องไทร
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดโคกเขมา
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2562 วัันที่ 5 มีนาคม 2562
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโคกเขมา
โครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการแยกก่อนทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 12 ธันวาคม 2561
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโคกเขมา
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 8 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โครงการ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยไม่ทิ้งกัน (ผู้ป่วยติดเตียง) รายได้จากการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561
การแข่งขันกีฬา "ต้านยาเสพติดชุมขนตำบลแหลมบัว ประจำปี 2561
ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2561 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา วัดทุ่งน้อย article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหมู่ที่ 4
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรด
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ วัดทุ่งน้อย article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ วัดท้องไทร
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโคกเขมา article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่ที่ 5 article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2560
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2559
กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมโครงการ Big cleaning day ปี 2558
ภาพกิจกรรมวันเด็ก 2558
ภาพกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ article
กีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว article
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ article
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการ article
โครงการProject approach article
บวชเนกขัมมะองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights