ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก ม_4.pdf

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมบัว

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.แหลมบัว
ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากแยกวัดท้องไทร บริเวณบ้านนายโสภณ ถึงคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวรสี่แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling บริเวณสายกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประกาศ เรื่อง เลขรหัสพัสดุที่กำหนดใหม่
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบาดาลบริเวณที่ดินนางชะลอ เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 1
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบาดาลบริเวณกลางหมู่บ้าน (ต้นไม้ใหญ่) หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายพิเชษฐ์ สุวรรณะ (ฟาร์มวัว) หมู่ที่ 5
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2561
เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 article
เรื่องการแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีปี 2561 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 4,6,8
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณวัดทุ่งน้อย ม.8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนายปลั่ง ม.5 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนายบุญช่วย มีแสงพันธ์ ม.6
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนางละเอียด ตรีกุมมารักษ์ ม.5)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณซอยน้ำดื่ม บี.ดี. ม.7
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ และ คนงานประจำรถขยะ
ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้
ประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษีประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แหลมบัว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.แหลมบัว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริมนม
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดสะแก)
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (ผู้ดูแลเด็ก)
ประกาศ การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แหลมบัว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุุงระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ภายใน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในที่ทำการ อบต.แหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 2-3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 7
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลนคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 เฃื่อมต่อหมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ภายในตำบลแหลมบัว หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเดินสายพร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์น หมู่ที่ 1-8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวรวม 950 เมตร หมู่ที่ 6(ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในตำบลแหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนขยายเขตประปา p.e และ p.v.c ขนาดเส้นผ่านสุนย์กลาง 1 นิ้ว - 3 นิ้ว หมู่ที่ 1,2,5,7
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 4 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาคม หมู่ที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาติดตั้งประตูรั้วสแตนเลสทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 11 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานและรั้วที่ทำการ อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 article
ประกาศใช้คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.แหลมบัว
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแหลมบัว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก article
งบการเงิน ปีงบประมาณ 2560
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 2
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559article
งบการเงินปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2560
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธงชาติอาเซียน
เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลาCopyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993