ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณซอยน้ำดื่ม บี.ดี. ม.7

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซอย บี_ดี_ ม_7.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมบัว

ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 article
ประกาศ การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
ประกาศ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือด้อยโอกาส **** ฟรี*****
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (พนักงานจดมาตรวัดน้ำ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.แหลมบัว
ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากแยกวัดท้องไทร บริเวณบ้านนายโสภณ ถึงคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวรสี่แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling บริเวณสายกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประกาศ เรื่อง เลขรหัสพัสดุที่กำหนดใหม่
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบาดาลบริเวณที่ดินนางชะลอ เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 1
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบาดาลบริเวณกลางหมู่บ้าน (ต้นไม้ใหญ่) หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายพิเชษฐ์ สุวรรณะ (ฟาร์มวัว) หมู่ที่ 5
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2561
เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 article
เรื่องการแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีปี 2561 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 4,6,8
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณวัดทุ่งน้อย ม.8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนายปลั่ง ม.5 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนายบุญช่วย มีแสงพันธ์ ม.6
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ซอยบ้านนางละเอียด ตรีกุมมารักษ์ ม.5)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ และ คนงานประจำรถขยะ
ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้
ประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษีประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แหลมบัว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.แหลมบัว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริมนม
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดสะแก)
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (ผู้ดูแลเด็ก)
ประกาศ การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แหลมบัว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุุงระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ภายใน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในที่ทำการ อบต.แหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 2-3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 7
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลนคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 เฃื่อมต่อหมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ภายในตำบลแหลมบัว หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเดินสายพร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์น หมู่ที่ 1-8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวรวม 950 เมตร หมู่ที่ 6(ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในตำบลแหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนขยายเขตประปา p.e และ p.v.c ขนาดเส้นผ่านสุนย์กลาง 1 นิ้ว - 3 นิ้ว หมู่ที่ 1,2,5,7
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 4 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาคม หมู่ที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาติดตั้งประตูรั้วสแตนเลสทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 11 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานและรั้วที่ทำการ อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 article
ประกาศใช้คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.แหลมบัว
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแหลมบัว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก article
งบการเงิน ปีงบประมาณ 2560
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 2
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559article
งบการเงินปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2560
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธงชาติอาเซียน
เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลาCopyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993