ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.แหลมบัว

คู่มือการปฏิบัติงานในการรับชำระค่าน้ำประปา.pdf

 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมบัว

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริมนม
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดสะแก)
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ (ผู้ดูแลเด็ก)
ประกาศ การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แหลมบัว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุุงระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ภายใน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในที่ทำการ อบต.แหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 2-3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจร para asphaltic concrete (Over ray) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 7
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลนคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 เฃื่อมต่อหมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ภายในตำบลแหลมบัว หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาเดินสายพร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์น หมู่ที่ 1-8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวรวม 950 เมตร หมู่ที่ 6(ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในตำบลแหลมบัว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนขยายเขตประปา p.e และ p.v.c ขนาดเส้นผ่านสุนย์กลาง 1 นิ้ว - 3 นิ้ว หมู่ที่ 1,2,5,7
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 4 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาคม หมู่ที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาติดตั้งประตูรั้วสแตนเลสทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 11 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานและรั้วที่ทำการ อบต.แหลมบัว article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 article
ประกาศใช้คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.แหลมบัว
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแหลมบัว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก article
งบการเงิน ปีงบประมาณ 2560
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 2
กำหนดนโยบาย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.แหลมบัว 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559article
งบการเงินปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2560
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์----เรื่องการชำระภาษีต่างๆ ปี 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธงชาติอาเซียน
เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลาCopyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993