ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article

 

     
   นางนิตยา  สุนทรศารทูล  
  ปลัดอบต.แหลมบัว  
   081-9414494  
     
   นายทินกร   เงินอ่อน  
  รองปลัด อบต.แหลมบัว  
   081-7638764  
     
  นางสาวกรรณิการ์ ทูนยอดพัน   
  หัวหน้าสำนักปลัด   
   085-2312004  
 

 

 
  นายวรพันธุ์  เฉลยวาเรศ  
  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  
     
     
     
     
     
นางชนิตตา  ศรีเฟือง   -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

   
     
นางสาวสิริวิมล  ใจตรง   นางสาวศิรดา  ศุภผล 
 นิติกร   เจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
 
นางสาวสุนีย์ แคล้วโรคา   นายสุชาติ  ปิ่นเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์
     
     
นางสาวปาณิสรา บู่สามสาย      
 ภารโรง     
     
     
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
   
  นายอำนาจ มีแสงพันธ์   
 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
     
     
   
  นายสุทธนา  นาคโหมด  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  
     
    นายวินัย กำภูพงษ์  
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
     
     
 

  

 
   นายคมกริช  เข็มทอง  
   พนักงานดับเพลิง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   นายสหกิตติ์  ชมภูพงษ์  
    พนักงานดับเพลิง  
 

  

 

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

 

 

 

 

 

   
 

   (นายกรกช   โพธิ์ศรีดา)   
   พนักงานขับรถยนต์  
 

 

 
 
 

 

 
 
     

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

 

 นายวันชัย  สมตน  

คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 งานสาธารณสุข

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  -ว่าง-  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
     
      
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

กองคลัง อบต.แหลมบัว article
กองช่างอบต.แหลมบัว
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights