ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

อบต.แหลมบัว ร่วมกับ อบต.วัดแค อบต.สัมปทวน อบต.ศรีมหาโพธิ์ และ ทต.ศีรษะทอง ดำเนินงานจัดโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์  วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อำเภอนครชัยศรี นำโดย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตั้งด่านแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายและการต่อเติมรถ ในตำบลแหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ของ อบต.แหลมบัว วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา และวัดทุ่งน้อย
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของข้าราชการ พนักงานจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
หน้า 6/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights