ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
การเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบติงานตามคู่มือประชาชน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 อบต.แหลมบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญในเขตพื้นที่ ม.3 ต.แหลมบัว ในการยิงยาสลบสุนัขเพื่อลดเขี้ยว เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดไล่กัดประชาชน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.แหลมบัว
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว)
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)
ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้่นที่หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หน้า 2/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights