ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   

 

                   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานท้องถิ่น การแสดงเจตจำนงสุจริตการป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการ และกำหนดมาตรการเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบ ในโอกาสนี้ได้รับฟังและเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อร่วมกันการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมยกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป