ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.แหลมบัว

           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.แหลมบัว) โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เป็นประธานกรรมการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้อำนวยการ รพ.สต.ในตำบลแหลมบัว และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตำบลแหลมบัว เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวังการแพร่ระบาด การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนตำบลแหลมบัว ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ Community Isolation (CI) และแนวทางการดำเนินการ Home Isolation (HI) เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลแหลมบัว ต่อไป