ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซเหล่านี้สามารถเก็บรังสีความร้อนจากผิวโลก
และคายรังสีกลับลงมาทำให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรับรู้
ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ตามมาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนฯ
ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน

มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนฯ
๑. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
๒. กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้างในพื้นที่โดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓. รณรงค์และส่งเสริมการใช้ถังขยะเบียก ลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง
๔. รณรงค์ให้ประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหาร และโรงแรมติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
๕. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปลูกป่า และดูแลต้นไม้ในพื้นที่
๖. รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
๗. ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน

 

 
เกร็ดความรู้สำหรับประชาชน

ประชาสัมพันธ์การทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ภัยเงียบจากยุงลาย
ประชาสัมพันธ์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชน
สาระสำคัญ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
12 ข้อ ควรรู้ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
Home Isolation ผู้ป่วยโควิด แยกกักตัวที่บ้าน ทำอย่างไรถึงจะปลอดภัย
เช็ก 5 อาการโอมิครอน" ที่แพทย์ตรวจพบในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด
10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่
ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่
โรคติดต่อและอันตรายที่มาจากน้ำท่วม
รู้ให้ชัดก่อนฉีดวัคซีน COVID-19
10 คำถามไขความจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน หรือโรคเนื้อเน่า Necrotizing fasciitis
โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร
โรคไข้เลือดออก...ภัยจากยุงตัวร้าย
โรคพิษสุนัขบ้า
"หอมแดง" เพิ่มภูมิต้านหวัด
การลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) article
เคล็ดลับหลีกเลี่ยงอาการหวัดง่ายๆ ที่เรายังไม่รู้
จริงหรือมีดทำครัว "ตัวแพร่ไวรัส"
เพิ่มเวลานอนช่วยลดความเจ็บปวดได้
เที่ยวป่ากางเต็นท์ ระวังรับ 'โรค' เป็นของแถมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights