ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว👈 ***************************** ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว👈        
*****************************
 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว  ลงวันที่  13 พฤษภาคม 2567   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ซึ่งดำเนินการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567  และสอบคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ไปแล้วนั้น
 บัดนี้  การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ปรากฏผลการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมบัว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบริเวณบ้านนายประยงค์ ถึงบ้านนายคาวี ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบริเวณบ้านนายประยงค์ ถึงบ้านนายคาวี ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา 104-6.-0042 ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา 104-67-0045 ม.2 วัลภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 330 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-44-0028 ม. 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด
ประชาสัมพันธ์ ข่าว ป.ป.ช.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานหน้าห้องสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งผูกผ้าทั้งบริเวณท่าน้ำ และเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟบริเวณงานพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้มีการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้ ไม้ประดับ งานลอยกระทงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบแรงดัน ผก 2333 นครปฐม 002-57-0001 ขนาดจุ 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล 104-40-0022 หอถังประปาเขตติดต่อทุ่งน้อยเมือง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลข104-59-0040 หอถังประปาบ้านกำนันแสวง อยู่ญาติมาก ม.5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ (กองสวัสฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายเรียบคลองท้องไทร-สัมปทวน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (One stop service : OSS)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเชิญเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 2565
ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ขอความร่วมมือดาวน์โหลด และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiID
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566
รับสมัคร เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประชาสัมพันธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทรายและไม้ยูคาลิปตัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียกในครัวเรือน
ขอเขิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น 2565 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
หลักเกณฑ์การประกวดประทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน 2565
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน สังกัดกองช่าง)
ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน สังกัดกองช่าง)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการตัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโคกเขมา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเลียบคลองชลประทาน จากแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านลำท่าโพธิ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวด้วยเหตุพิเศษ
การทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ประกาศงบการเงินหลังจากทำการตรวจสอบจาก สตง 1.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ส่วนที่ 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ส่วนที่ 1
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 3
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 2558 ส่วนที่ 1
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights