ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Image100323083138.pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมบัว

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยธูปถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนายมานพ บู่สามสาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนางพิมพ์ แอบท้องไทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ชนิดเทปกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนายล้วน อยู้ในธรรม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายกระดับถนนหินคลุกซอยเทวดา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 5 HP. 3 P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม บ่อประปา เลขที่ 104-390-0003 (หอถังประปาแยกท้องไทร หมู่ที่ 2) โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-58-0036 (หอถังประปาบริเวณบ้านเสี่ยกล้า หมู่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อยถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนางพิมพ์ แอบท้องไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนายมานพ บู่สามสาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูปถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางประจำปี 2566 ม.6 บริเวณบ้านนางแกละ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูปถึงนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนายมานพ บู่สามสาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนางพิมพ์ แอบท้องไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ชุดตรวจหาสารเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดหอถังประปาภายในตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบแก้ว) เพื่อใช้ในโครงการ Big cleaning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) สำหรับเครื่องสูบน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 5 HP .3P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 5 HP. 3P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่ปประปา (หอถังประปาบ้านงู หมู่ที่ 1))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับบริเวณท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงราว 5 สีและถุงขยะสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟบริเวณงานพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ SUNWA ขนาดครึ่งนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพรำวงย้อนยุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 87-2060 นครปฐม ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกท 419,ขกท420,ขกท 421 นครปฐม ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย ถมทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร (สำหรับนักเรียน ศพด.อบต.แหลมบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร และน้ำดื่มบรรจุถ้วยพลาสติก โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 2333 นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ 330 นครปฐม, รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย)
ประกาศ เรื่อง เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights