ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล_พร้อมบ่อพัก ซ_โรงธูป ม_7.pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมบัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 076-54-003, 076-54-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3HP. 1P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-40-0022 (หอถังประปาบ้านนายชลอ ฮวดเชี่ยวชาญ หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะท่อลอดผ่านถนน บริเวณสามแยกคลองสัมปทวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-63-0091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-58-0036 (หอถังประปาบ้านนายเฮง หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-39-0010 (หอถังประปากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 ม.2)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือบางพระ หมู่ที่ 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการณรงค์การมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 415-57-0046) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ชนิดเทป แบรนด์ Happy Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงพระนามาภิไธย ส.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 417-64-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมแซม ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง (โครงการงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลชครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากศาลาประชาคม-บ้านนายธวัชชัย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอสร้างวางท่อระบ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. จากสามแยกซุ้มวัดวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองขวาง คลองรางงูเหลือม คลองลาดสะแก-ท้อวไทร คลองเลียบถนนสายโคกเขมา-ลำท่าโพธิ์ คลองกลางทุ่งแหลมบัว (หลัง รพ.สต.ท้องไทร) คลองข้างโรงสี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 076-51-0001, 076-51-0002, 076-54-0003, 076-54-0004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้า อบต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองโคกเขมา หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำเเข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเจิ่น แคล้วโรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากศาลาประชาคม-บ้านนายธวัชชัย หมู่ที่ 4 )
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเจิ่น แคล้วโรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส์ (e-bidding)icon
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเจิ่น แคล้วโรคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 5HP. 3P.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมหอถังประปาบ้านผู้ใหญ่เสงี่ยม หมู่ที่ 8 (เลขที่ 104-39-0013) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-58-0037 (หอถังประปาบริเวณบ้านเสี่ยกล้า หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองโคกเขมา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะท่อลอดผ่านถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เชื่อมท่อเมนน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-63-0042 (หอถังประปาบ้านนางปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 2)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเจิ่น แคล้วโรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเจิ่น แคล้วโรคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขน กำจัดขยะติดเชื้อ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปลั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปรู๊ฟขาวและปากกาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบถ้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-63-0042 (หอถังประปาบ้านลุงหนู หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปลั่ง หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. บริเวณที่ดินนายเอนก นกทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วยใน Community Isolation : CI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. บริเวณที่ดินของนายเอนก นกทอง หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 2333 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-57-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-60-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะผู้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร และโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ของห้อง รร.ฒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้วนส่วน ของสำนักงาน อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้วนส่วน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ของห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวอลเปเปอร์ติดผนังห้องทำงานนายก อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-51-0033 (หอถังประปาอู่ช่างเนียน หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส ขนาด 7.5 HP.3P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-47-0029 (หอถังประปาแยกบ้าน ผญ.โอ่ง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-0078 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ 1/2556) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-54-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเหมาจ่ายชั่วคราว (ขยายเวลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-58-0037 (หอถังประปาบ้านเสี่ยกล้า หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส ขนาด 10HP. 3P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 330 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-51-0033 (หอถังประปาอู่ช่างเนียน หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส ขนาด 5 HP 3 P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-59-0041 (หอถังประปาศาลพ่อปู่พรม หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถโมบาย LED โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมและสติ๊กเกอร์ติดหีบบัตรเลือกตั้งนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกผักตบชวาพร้อมขนทิ้ง จำนวน 10 วัน บริเวณคลองท้องไทร ม.2-ม.3
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมและกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางขาว วันดี ถึงบ้านนายกุน อินเสือศรี หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมและกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา จากบ้านนายชัยวิชิต ถึงบ้านนางแล่ม หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกผักตบชวาพร้อมรถขนทิ้ง จำนวน 10 วัน บริเวณคลองท้องไทร ม.2-ม.3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกผักตบชวาพร้อมรถขนทิ้ง บริเวณคลองท้องไทร ม.2-ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) และน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างต่ออายุโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานและตัวล็อคหน้าต่างบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก P800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประกาศรับสมัครเลือกตั้งและป้ายสถานที่รับสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร และน้ำดื่มบรรจุถ้วยพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร สำหรับ ศพด.อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 2333 นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ หมายเลขทะเบียน ขกท 419, ขกท 420, ขกท 421 นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ 330 นครปฐม, รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาพนักงานประจำรถขยะ (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาพนักงานประจำรถขยะ (1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (3 โครงการ)
การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (7 โครงการ)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลแหลมบัว))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญเข้าร่วมปาะมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายหอมหวน ลงคลองบางพระ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางขาว วันดี ถึงบ้านนายกุน อินเสือศรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. บริเวณบ้านนายหอมหวน ลงคลองบางพระ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางขาว วันดี ถึงบ้านนายกุน อินเสือศรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายหอมหวน ลงคลองบางพระ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากนางขาว วันดี ถึงบ้านนายกุน อินเสือศรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลแหลมบัว เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-39-0004 (หอถังประปากำนันประสงค์ หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาพีวีซี หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส ขนาด 5 HP. 3P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากศาลาประชาคม-บ้านนายธวัชชัย หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางขาว วันดี ถึงบ้านอุมาพร พ่วงพุก หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้กักกันและเจ้าหน้าที่อยู่เวรศูนย์พักฟื้นและศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์สำหรับใช้ในงานศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญเสนอราคางานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากศาลาประชาคม - บ้านนายธวัชชัย หมู่4 article
ขอเชิญเสนอราคางานโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางขาว วันดี ถึงบ้านนางอุมาพร พ่วงพุก หมู่3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางขาว วันดี ถึงบ้านนายกุน อินเสือศรี หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายหอมหวน ลงคลองบางพระ หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางขาว วันดี ถึงบ้านนายกุน อินเสือศรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายหอมหวน ลงคลองบางพระ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและสถานที่ ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลแหลมบัว (อาคารหอประชุมโรงเรียนแหลมบัววิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ห้องน้ำ และตัดหญ้าบริเวณรอบ ๆ พื้นที่อาคารศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลแหลมบัว (อาคารหอประชุมโรงเรียนแหลมบัววิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อเมนขยายเขตประปา จากบ้านนายชัยวิชิต ถึงบ้านนางแล่ม หมู่ที่ 6โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนขยายเขตประปา จากบ้านนายชัยวิชิต ถึงบ้านนางแล่ม หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-56-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยา แบบเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขน กำจัดขยะติดเชื้อ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมัน V-Power แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลแหลมบัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมประปาเลขที่ 104-51-0034 (หอถังประปาบ้านนายธีระยุทธ ปิ่นตบแต่ง หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-39-0001 (หอถังประปาในวัดท้องไทร หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส ขนาด 5 HP.3P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-39-0006 (หอถังประปาบ้าน ผญ.สนิท หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้กักกันตัวและเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยาม (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแก้วและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้กักตัวและเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ (ศูนย์พักฟื้นโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 15 ท่อน ซอยบ้านนายเอนก นกทอง หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก-2333 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-57-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเสเนผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว (13.5) ความยาวรวม 2,450.00 เมตร หมู่ที่ 7)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณคลองข้างโรงสี หมู่ที่ 3
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก-2333 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-57-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1-8
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1-8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณคลองข้างโรงสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเอก นกทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-59-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.แหลมบัว) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-56-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 330 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.อบต.แหลมบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ (ระบบไดอะเฟรม) 0.9 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านา บริเวณวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-60-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-47-0029 (หอถังประปาสามแยกบ้านผู้ใหญ่โอ่ง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.อบต.แหลมบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บริเวณวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส ขนาด 3 HP.3P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-39-0005 (หอถังประปาบ้านนายยม สะสมทรัพย์ หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-58-0037 (หอถังประปาบริเวณบ้านเสี่ยกล้า หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-58-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลแหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ป้ายรับสมัครเด็กนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกท 421 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 009-48-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 330 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมชุดรับแขก หมายเลขครุภัณฑ์ 403-56-0002 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-44-0028 (หอถังประปาภายในบริเวณที่ทำการ อบต.แหลมบัว หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(สำเนารายงานและสำนวนไต่สวนพร้อมเอกสารประกอบของ ป.ป.ช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาตอกเสาเข็มไม้ป้องกันการพังทลายของไหล่ทาง ซอยเทวดา หมู่ที่ 1
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาย 821 (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงาน อบต.แหลมบัว (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0016) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ส่วนของคอยล์ร้อน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-58-0037 (หอถังประปาบ้านเสี่ยกล้า หมู่ที่ 7) โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิส ขนาด 10 HP.3P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-51-0033(หอถังประปาอู่ช่างเนียน หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้ออาหารเสริมนม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย 821 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนเ้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นเทศบาลตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาติดตั้งบานเลื่อนแสตนเลสฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายทองสี สุขเข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมและกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดลงเวลาราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับบริเวณท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงราว 5 สี และถุงขยะสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้ง ของ อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (87 รายการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้า รพ.สต.แหลมบัว หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งบานเลื่อนสแตนเลสฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว 310 เมตร บริเวณถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อยถึงบ้านนางสาวศศิธร กมุทชาติ หมู่ 8
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายบ้านงู หมู่ที่ 1 นำไปติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร และน้ำดื่มบรรจุถ้วยพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร สำหรับ ศพด.อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายยงยุทธ คงพากเพียร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสายชล คงพากเพียร)
การรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 โครงการ)
การรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (3 โครงการ)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 โครงการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถจักรยานยนต์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถยนต์ส่วนกลางและเครื่องตัดหญ้า)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถดับเพลิง ผก 2333 นครปฐม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลแหลมบัว)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟเตือนการจราจรและกระจกสะท้อนจราจรภายในตำบลแหลมบัว
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาติดตั้งบานเลื่อนสแตนเลสฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ม.2)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว, ติดตั้งบานเลื่อนสแตนเลสฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานโดยรอบภายในสำนักงาน อบต.แหลมบัว)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายทองสี สุขเข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายทองสี สุขเข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทคอนกรีตซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตอกเสาเข็มไม้ป้องกันการพังทลายของไหล่ทาง ซอยเทวดา หมู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 นำไปติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงและปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุกปรับซ่อมแซมโครงสร้างถนน ซอยบ้านนายอเนก นกทอง หมู่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงและปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟเตือนการจราจรและกระจกสะท้อนจราจรภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟเตือนการจราจรและกระจกสะท้อนจราจรภายในตำบลแหลมบัว)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนางอรภา สามเกษร ม.4
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณโรงเรียนวัดท้องไทร)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมุ)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุกปรับซ่อมแซมโครงสร้างถนน ซอยบ้านนายเอนก นกทอง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้า รพ.สต.แหลมบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล.บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (60 ชุด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อยถึงบ้านนางสาวศศิธร กมุทชาติ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายบ้านงู หมู่ที่ 1 นำไปติดตั้้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งลำโพงฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพาเวอร์มิกเซอร์และลำโพงฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล พร้อมปั๊มใบพัด ขนาด 3 HP.220 V. พร้อมกล่องควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-40-0021 (หอถังประปาในวัดโคกเขมา หมู่ที่ 5) โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-40-0023 (หอถังประปาหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว หมู่ที่ 2
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้า รพ.สต.แหลมบัว หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อเครื่องพิมพ์ Multfunction เลเซอร์สี และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุกปรับซ่อมแซมโครงสร้างถนน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทะเบียนหนังสือส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารผู้เข้าร่วมอบรมและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มระหว่างอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. และแก๊สหุงต้มขนาด 48 กก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศและจัดทำคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังในฝ้า ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาตอกเสาเข็มไม้ป้องกันการพังทลายของไหล่ทาง ซอยเทวดา หมู่ 1
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาตอกเสาเข็มวางแผ่นพื้นสร้างกำแพงกันดินซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายอเนก นกทอง หมู่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-54-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.แหลมบัว) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-59-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งฐานวางเทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณบ้านนางอรภา สามเกษร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางอรภา สามเกษร หมู่ที่ 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก-2333 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-57-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ อบต.แหลมบัว)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอาหารเสริมนม
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถจักรยานยนต์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5 โครงการ)
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมิสซิเบิ้ล) งบประมาณ 400,000 บาท
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมิสซิเบิ้ล) งบประมาณ 500,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากแยกวัดท้องไทร บริเวณบ้านนายโสภณ ถึงคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร(พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling (บริเวณถนนสายลงทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ต.แหลมบัว บริเวณบ้านครูสุชินนา พลเสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ต.แหลมบัว บริเวณบ้านนายวัลลภ วุ่นสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดคลองสาธารณะประโยชน์ทั้งตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน นางชะลอ เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณกลางหมู่บ้าน (ต้นไม้ใหญ่) หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายพิเชษฐ์ สุวรรณะ (ฟาร์มวัว) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลแหลมบัว หมู่ 3,7,8) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารเสริมนม)
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3 โครงการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 โครงการ)
ประกาศ การรายงานแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริมนม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล article
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม พื้นผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัสท์ติคคอนกรีต article
สอบราคาจ้างเหมาขยายถนน บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4 article
สอบราคาจ้างเหมาถนน ซอยสำนักสงฆ์ article
โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 4 โครงการ article
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก article
โครงการจ้างเหมา ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส article
โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลงบัว จำนวน 11 โครงการ article
โครงการจ้างเหมาทาสีอาคาร รั้วสำนักงานและรั้วสีอาคาร article
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมา เจาะบ่อบาลดาล article
การประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ 2-3 (ถนนหลังสถานีอนามัยเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยกรด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ 2-3 (หลังสถานีอนามัยเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยกรด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง)พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ(พร้อมขนทิ้ง)พร้อมวางท่อ คสล.(บ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ 7)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง) พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณท่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง) พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาโครงการขยายถนน (ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ 4)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาหินคลุกและลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ 1 ถึง 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัวarticle
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับซอง/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recyeling (บริเวณซอยบ้านลาดสะแก หมู่3-4
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER RAY)
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตทางและงาน เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก(OVER RAY) บริเวณคอสะพานหมู่6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายเอกนกทอง หมู่ที่3
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยพ่อปู่ด่าน หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายล้วน อยู่ในธรรม หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านเชียง หมู่7
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกหมู่ที่๒บริเวณถนนสายสุชิดชล-หลังวัดท้องไทร
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 บริเวณร้านสุชิดชล-หลังวัดท้องไทร)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
ประกาศสอบราคาจ้างถนนแอสฟัลท์ติก
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายลงทุ่งโคกเขมา หมู่ที่5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่2
โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตไฟฟ้าหมู่8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านทุ่งน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านโคกเขมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่2
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ีท่8 บ้านทุ่งน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านโคกเขมา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่2 บ้านทุ่งแหลมบัว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านทุ่งแหลมบัว
3.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
2.ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
1.ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมบัว
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา หมู่ 8
อบราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ 7
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5
ประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องไทร-บ้านลาดสะแก ลงประกาศวันที่ 18.2.58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหลมบัว-บ้านทุ่งน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
เรื่อง สอบราคาซื้อที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จำนวน 4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมบัว article
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว article
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการรื้อถอนถังปูนระบบประปาเก่า จำนวน 2 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
สอบราคาซื้อรถบรรทุก รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) article
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น articleองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights