ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประชุมประชาคมตำบลแหลมบัว วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 อบต.แหลมบัว

    

    

    

    

    

 

 

 
กิจกรรม อบต.แหลมบัว

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
การดำเนินการเกี่ยวกับ ขยะเปียก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ต้อนรับคณะดูงานจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้องไทร อสม. ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่หมู่ที่ 1-2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแแหลมบัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดท้องไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยนายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว นายณัฐพสิ
ได้มีการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2566 นายธนันชัย เอกเผ่าพันธ์ นายก อบต. แหลมบัว ร่วมกับ ส.อบต,หมู่ที่ 1 -8, รพ.สต.บ้านท้องไทร, รพ.สต.แหลมบัว, คณะ อสม.ประจำตำบล และพนักงานข้าราชการ อบต.แหลมบัว ร่วมดำเนินโครงการ “เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ห่วงใยไม่ทิ้งกัน (ผู้ป่วยติดเตีย
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะชมรมผู้สูงอายุจาก อบต.บางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี มาศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.66 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ และ อบต.แหลมบัว ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ นางบุญมา เอี่ยมจันทร์พวง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 23 และ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-8 ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมบัว รพ.สต.บ้านท้องไทร และ รพ.สต.แหลมบัว ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการสงกรานต์
โครงการทอดผ้าป่าขยะ
โครงการประชาคมในระดับหมู่บ้าน
โครงการวันเด็ก
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
อบต.บัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน อบต.แหลมบัว ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิก ปลัด รองปลัด อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว และ อสม. แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หมู่ที่ 1-8
อบต.แหลมบัว ได้ดำเนินการจัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง ลดความรุนแรง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
อบต.แหลมบัว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
อบต.แหลมบัว ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ อบต.แหลมบัว
เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายก อบต.แหลมบัว ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน ออกตรวจเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1-8 ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 อบต.แหลมบัว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ทำขนมลูกชุบชาววัง)
คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน อบต.แหลมบัว ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดท้องไทร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิ
อบต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 หมู่ที่ 1-8
โครงการปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโคกเขมา
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
ผ้าป่าขยะ ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 เมื่อวันที่ 5-18 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
การเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบติงานตามคู่มือประชาชน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 อบต.แหลมบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญในเขตพื้นที่ ม.3 ต.แหลมบัว ในการยิงยาสลบสุนัขเพื่อลดเขี้ยว เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดไล่กัดประชาชน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.แหลมบัว
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว)
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)
ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้่นที่หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมบัว ร่วมการตรวจ ATK ในกลุ่มแม่ค้า ณ.วัดโคกเขมา และฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พร้อมด้วย คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ออกตรวจ ประเมินและให้คำแนะนำ ในการจัดงาน งานประจำปีวัดโคกเขมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ Community Isolation ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่ายสาธารณสุข ตำรวจชุมชน ดำเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.) วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอนกประสงค์ อบต.แหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
อบต.แหลมบัว บูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งน้อยฉีดพ่นน้ำยากำจัดเห็บหมัด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับครูและนักเรียนที่โดนหมัดกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. และสมาชิก อบต. ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดนัดวัดทุ่งน้อยและตลาดนัดคอกช้าง
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการควบคุมและป้องกันโควิด19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอนครชัยศรี และ รพ.สต. เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
อบต.แหลมบัว ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2564
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ วัดโคกเขมา
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดทุ่งน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นเทศบาลตำบลแหลมบัว) ในระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563
อำเภอนครชัยศรี นำโดย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตั้งด่านแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายและการต่อเติมรถ ในตำบลแหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ของ อบต.แหลมบัว วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา และวัดทุ่งน้อย
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของข้าราชการ พนักงานจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสถานศึกษา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ อบจ.นครปฐม และ รพ.สต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และหมู่ที่ 7-8 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันที่ 21 มิถุนายน 2563
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563
การจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563
นายอำเภอนครชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม นายก อบต.แหลมบัว เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารฟรี ณ โรงทานวัดโคกเขมา วันที่ 30 เมษายน 2563
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันพฤหัสบดีที่ 27 กุภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
การแจกหน้ากากผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1-8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานตลาดนัดวัดทุ่งน้อย ลานตลาดนัดคอกช้าง วัดโคกเขมา วัดท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว รพ.สต.บ้านท้องไทร และบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณวัดโคกเขมา หมู่ที่ 5
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อยหมู่ที่ 8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 7องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights