ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
lpa ด้าน 5

LPA ด้าน 5

127 อปท. ส่วนท้องถิ่นมีการจัดการแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลใน อปท.

127.1 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ_ศ_2562 - 2564).pdf

127.2 ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

127.3 e planacc 6 เดือน.pdf

127.4 e planacc 12 เดือน 64 .pdf

128 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท มีการดำเนินการดังนี้

128.1128 1 ใบประกาศกาศ.pdf

128.4 128 4 ประกาศ เจตนา การป้องกันและต่อต้านการทุจริต.pdf

128.5

129

130

131

132

133

134

135

136

 

 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.แหบมบัว

ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะสังคม
ลักษณะเศรษฐกิจ
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights