ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  

 

 

 

   
กิจกรรม อบต.แหลมบัว

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
การดำเนินการเกี่ยวกับ ขยะเปียก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ต้อนรับคณะดูงานจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้องไทร อสม. ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่หมู่ที่ 1-2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแแหลมบัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดท้องไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยนายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว นายณัฐพสิ
ได้มีการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2566 นายธนันชัย เอกเผ่าพันธ์ นายก อบต. แหลมบัว ร่วมกับ ส.อบต,หมู่ที่ 1 -8, รพ.สต.บ้านท้องไทร, รพ.สต.แหลมบัว, คณะ อสม.ประจำตำบล และพนักงานข้าราชการ อบต.แหลมบัว ร่วมดำเนินโครงการ “เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ห่วงใยไม่ทิ้งกัน (ผู้ป่วยติดเตีย
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะชมรมผู้สูงอายุจาก อบต.บางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี มาศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.66 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ และ อบต.แหลมบัว ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ นางบุญมา เอี่ยมจันทร์พวง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 23 และ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-8 ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมบัว รพ.สต.บ้านท้องไทร และ รพ.สต.แหลมบัว ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการสงกรานต์
โครงการทอดผ้าป่าขยะ
โครงการประชาคมในระดับหมู่บ้าน
โครงการวันเด็ก
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
อบต.บัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน อบต.แหลมบัว ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิก ปลัด รองปลัด อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว และ อสม. แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หมู่ที่ 1-8
อบต.แหลมบัว ได้ดำเนินการจัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง ลดความรุนแรง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
อบต.แหลมบัว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
อบต.แหลมบัว ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ อบต.แหลมบัว
เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายก อบต.แหลมบัว ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน ออกตรวจเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1-8 ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 อบต.แหลมบัว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ทำขนมลูกชุบชาววัง)
คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน อบต.แหลมบัว ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดท้องไทร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิ
อบต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 หมู่ที่ 1-8
โครงการปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโคกเขมา
ประชุมประชาคมตำบลแหลมบัว วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 อบต.แหลมบัว
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
ผ้าป่าขยะ ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 เมื่อวันที่ 5-18 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
การเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบติงานตามคู่มือประชาชน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 อบต.แหลมบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญในเขตพื้นที่ ม.3 ต.แหลมบัว ในการยิงยาสลบสุนัขเพื่อลดเขี้ยว เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดไล่กัดประชาชน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.แหลมบัว
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว)
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม)
ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้่นที่หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมบัว ร่วมการตรวจ ATK ในกลุ่มแม่ค้า ณ.วัดโคกเขมา และฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว พร้อมด้วย คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ออกตรวจ ประเมินและให้คำแนะนำ ในการจัดงาน งานประจำปีวัดโคกเขมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ Community Isolation ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่ายสาธารณสุข ตำรวจชุมชน ดำเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.) วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอนกประสงค์ อบต.แหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
อบต.แหลมบัว บูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งน้อยฉีดพ่นน้ำยากำจัดเห็บหมัด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับครูและนักเรียนที่โดนหมัดกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. และสมาชิก อบต. ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดนัดวัดทุ่งน้อยและตลาดนัดคอกช้าง
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการควบคุมและป้องกันโควิด19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอนครชัยศรี และ รพ.สต. เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
อบต.แหลมบัว ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2564
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ วัดโคกเขมา
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดทุ่งน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นเทศบาลตำบลแหลมบัว) ในระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563
อำเภอนครชัยศรี นำโดย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตั้งด่านแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายและการต่อเติมรถ ในตำบลแหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ของ อบต.แหลมบัว วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา และวัดทุ่งน้อย
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของข้าราชการ พนักงานจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสถานศึกษา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ อบจ.นครปฐม และ รพ.สต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และหมู่ที่ 7-8 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันที่ 21 มิถุนายน 2563
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563
การจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563
นายอำเภอนครชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม นายก อบต.แหลมบัว เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารฟรี ณ โรงทานวัดโคกเขมา วันที่ 30 เมษายน 2563
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันพฤหัสบดีที่ 27 กุภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
การแจกหน้ากากผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1-8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานตลาดนัดวัดทุ่งน้อย ลานตลาดนัดคอกช้าง วัดโคกเขมา วัดท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว รพ.สต.บ้านท้องไทร และบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณวัดโคกเขมา หมู่ที่ 5
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อยหมู่ที่ 8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 7องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights