ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมัน (รถบรรทุกขยะมูลฝอย).pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมบัว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (87 รายการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้า รพ.สต.แหลมบัว หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งบานเลื่อนสแตนเลสฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว 310 เมตร บริเวณถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อยถึงบ้านนางสาวศศิธร กมุทชาติ หมู่ 8
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายบ้านงู หมู่ที่ 1 นำไปติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร และน้ำดื่มบรรจุถ้วยพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร สำหรับ ศพด.อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายยงยุทธ คงพากเพียร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสายชล คงพากเพียร)
การรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 โครงการ)
การรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (3 โครงการ)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 โครงการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถจักรยานยนต์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถยนต์ส่วนกลางและเครื่องตัดหญ้า)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รถดับเพลิง ผก 2333 นครปฐม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลแหลมบัว)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟเตือนการจราจรและกระจกสะท้อนจราจรภายในตำบลแหลมบัว
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาติดตั้งบานเลื่อนสแตนเลสฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว ม.2)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว, ติดตั้งบานเลื่อนสแตนเลสฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงลานโดยรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานโดยรอบภายในสำนักงาน อบต.แหลมบัว)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายทองสี สุขเข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายทองสี สุขเข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทคอนกรีตซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตอกเสาเข็มไม้ป้องกันการพังทลายของไหล่ทาง ซอยเทวดา หมู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 นำไปติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงและปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุกปรับซ่อมแซมโครงสร้างถนน ซอยบ้านนายอเนก นกทอง หมู่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงและปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟเตือนการจราจรและกระจกสะท้อนจราจรภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟเตือนการจราจรและกระจกสะท้อนจราจรภายในตำบลแหลมบัว)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนางอรภา สามเกษร ม.4
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณโรงเรียนวัดท้องไทร)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมุ)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุกปรับซ่อมแซมโครงสร้างถนน ซอยบ้านนายเอนก นกทอง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้า รพ.สต.แหลมบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล.บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (60 ชุด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนข้างโบสถ์วัดทุ่งน้อยถึงบ้านนางสาวศศิธร กมุทชาติ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายบ้านงู หมู่ที่ 1 นำไปติดตั้้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งลำโพงฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพาเวอร์มิกเซอร์และลำโพงฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล พร้อมปั๊มใบพัด ขนาด 3 HP.220 V. พร้อมกล่องควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-40-0021 (หอถังประปาในวัดโคกเขมา หมู่ที่ 5) โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-40-0023 (หอถังประปาหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้าวัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 8
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว หมู่ที่ 2
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Ray) บริเวณถนนสายหน้า รพ.สต.แหลมบัว หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อเครื่องพิมพ์ Multfunction เลเซอร์สี และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุกปรับซ่อมแซมโครงสร้างถนน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทะเบียนหนังสือส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารผู้เข้าร่วมอบรมและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มระหว่างอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. และแก๊สหุงต้มขนาด 48 กก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศและจัดทำคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังในฝ้า ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาตอกเสาเข็มไม้ป้องกันการพังทลายของไหล่ทาง ซอยเทวดา หมู่ 1
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ 5
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาตอกเสาเข็มวางแผ่นพื้นสร้างกำแพงกันดินซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายอเนก นกทอง หมู่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-54-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.แหลมบัว) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-59-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งฐานวางเทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณบ้านนางอรภา สามเกษร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางอรภา สามเกษร หมู่ที่ 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก-2333 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-57-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ อบต.แหลมบัว)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังโรงเรียนแหลมบัว หมู่ที่ 6)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขุดลอกคลองสายบ้านนายหอมหวล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมาขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจ้างเหมาขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอาหารเสริมนม
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถจักรยานยนต์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5 โครงการ)
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมิสซิเบิ้ล) งบประมาณ 400,000 บาท
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมิสซิเบิ้ล) งบประมาณ 500,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากแยกวัดท้องไทร บริเวณบ้านนายโสภณ ถึงคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร(พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling (บริเวณถนนสายลงทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ต.แหลมบัว บริเวณบ้านครูสุชินนา พลเสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ต.แหลมบัว บริเวณบ้านนายวัลลภ วุ่นสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดคลองสาธารณะประโยชน์ทั้งตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน นางชะลอ เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณกลางหมู่บ้าน (ต้นไม้ใหญ่) หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายพิเชษฐ์ สุวรรณะ (ฟาร์มวัว) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลแหลมบัว หมู่ 3,7,8) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารเสริมนม)
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3 โครงการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 โครงการ)
ประกาศ การรายงานแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริมนม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล article
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม พื้นผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัสท์ติคคอนกรีต article
สอบราคาจ้างเหมาขยายถนน บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4 article
สอบราคาจ้างเหมาถนน ซอยสำนักสงฆ์ article
โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 4 โครงการ article
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก article
โครงการจ้างเหมา ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส article
โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลงบัว จำนวน 11 โครงการ article
โครงการจ้างเหมาทาสีอาคาร รั้วสำนักงานและรั้วสีอาคาร article
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมา เจาะบ่อบาลดาล article
การประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ 2-3 (ถนนหลังสถานีอนามัยเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยกรด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ 2-3 (หลังสถานีอนามัยเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยกรด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง)พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ(พร้อมขนทิ้ง)พร้อมวางท่อ คสล.(บ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ 7)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง) พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณท่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง) พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาโครงการขยายถนน (ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ 4)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาหินคลุกและลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ 1 ถึง 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัวarticle
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับซอง/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recyeling (บริเวณซอยบ้านลาดสะแก หมู่3-4
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER RAY)
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตทางและงาน เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก(OVER RAY) บริเวณคอสะพานหมู่6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายเอกนกทอง หมู่ที่3
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยพ่อปู่ด่าน หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายล้วน อยู่ในธรรม หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านเชียง หมู่7
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกหมู่ที่๒บริเวณถนนสายสุชิดชล-หลังวัดท้องไทร
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 บริเวณร้านสุชิดชล-หลังวัดท้องไทร)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
ประกาศสอบราคาจ้างถนนแอสฟัลท์ติก
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายลงทุ่งโคกเขมา หมู่ที่5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่2
โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตไฟฟ้าหมู่8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านทุ่งน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านโคกเขมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่2
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ีท่8 บ้านทุ่งน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านโคกเขมา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่2 บ้านทุ่งแหลมบัว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านทุ่งแหลมบัว
3.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
2.ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
1.ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมบัว
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา หมู่ 8
อบราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ 7
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5
ประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องไทร-บ้านลาดสะแก ลงประกาศวันที่ 18.2.58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหลมบัว-บ้านทุ่งน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
เรื่อง สอบราคาซื้อที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จำนวน 4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมบัว article
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว article
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการรื้อถอนถังปูนระบบประปาเก่า จำนวน 2 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
สอบราคาซื้อรถบรรทุก รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) article
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น articleองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights