ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมิสซิเบิ้ล) งบประมาณ 400,000 บาท

การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (400,000).pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมบัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอาหารเสริมนม
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถจักรยานยนต์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5 โครงการ)
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมิสซิเบิ้ล) งบประมาณ 500,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากแยกวัดท้องไทร บริเวณบ้านนายโสภณ ถึงคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร(พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling (บริเวณถนนสายลงทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ต.แหลมบัว บริเวณบ้านครูสุชินนา พลเสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ต.แหลมบัว บริเวณบ้านนายวัลลภ วุ่นสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วางท่อระบายน้ำ คสล.จากโรงงานหินเทียม ถึงบ้านนายรุ่ง อุ่นศิริ หมู่ที่ 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก(ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสาวปัณธวีย์ ฉิมพาลี หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดคลองสาธารณะประโยชน์ทั้งตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน นางชะลอ เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณกลางหมู่บ้าน (ต้นไม้ใหญ่) หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายพิเชษฐ์ สุวรรณะ (ฟาร์มวัว) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลแหลมบัว หมู่ 3,7,8) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารเสริมนม)
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3 โครงการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 โครงการ)
ประกาศ การรายงานแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริมนม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล article
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม พื้นผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัสท์ติคคอนกรีต article
สอบราคาจ้างเหมาขยายถนน บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4 article
สอบราคาจ้างเหมาถนน ซอยสำนักสงฆ์ article
โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลมบัว จำนวน 4 โครงการ article
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก article
โครงการจ้างเหมา ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส article
โครงการจ้างเหมาภายในตำบลแหลงบัว จำนวน 11 โครงการ article
โครงการจ้างเหมาทาสีอาคาร รั้วสำนักงานและรั้วสีอาคาร article
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมา เจาะบ่อบาลดาล article
การประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารจ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาขยายถนน (บริเวณซอยสำนักสงฆ์ ม.4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ 2-3 (ถนนหลังสถานีอนามัยเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยกรด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ 2-3 (หลังสถานีอนามัยเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวจราจร Para asphaltic concrete (over ray) หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยกรด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง)พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ(พร้อมขนทิ้ง)พร้อมวางท่อ คสล.(บ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ 7)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง) พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณท่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ (พร้อมขนทิ้ง) พร้อมวางท่อ คสล.(บริเวณบ้านครูปทุม-คลองห้วยกรด หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณกลางทุ่งโคกเขมา หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาโครงการขยายถนน (ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ 4)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาหินคลุกและลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ 1 ถึง 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัวarticle
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับซอง/ซื้อเอกสารสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recyeling (บริเวณซอยบ้านลาดสะแก หมู่3-4
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER RAY)
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตทางและงาน เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก(OVER RAY) บริเวณคอสะพานหมู่6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายเอกนกทอง หมู่ที่3
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยพ่อปู่ด่าน หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายล้วน อยู่ในธรรม หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านเชียง หมู่7
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกหมู่ที่๒บริเวณถนนสายสุชิดชล-หลังวัดท้องไทร
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 บริเวณร้านสุชิดชล-หลังวัดท้องไทร)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว
ประกาศสอบราคาจ้างถนนแอสฟัลท์ติก
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายลงทุ่งโคกเขมา หมู่ที่5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่2
โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตไฟฟ้าหมู่8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านทุ่งน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านโคกเขมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่2
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ีท่8 บ้านทุ่งน้อย
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านโคกเขมา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่2 บ้านทุ่งแหลมบัว
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านทุ่งแหลมบัว
3.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
2.ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
1.ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่8
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมบัว
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา หมู่ 8
อบราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ 7
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5
ประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องไทร-บ้านลาดสะแก ลงประกาศวันที่ 18.2.58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหลมบัว-บ้านทุ่งน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด 4 หมู่บ้าน
เรื่อง สอบราคาซื้อที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จำนวน 4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมบัว article
สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว article
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการรื้อถอนถังปูนระบบประปาเก่า จำนวน 2 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
สอบราคาซื้อรถบรรทุก รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) article
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993